Algemene voorwaarden - Houben de Bruijn
15665
page-template-default,page,page-id-15665,bridge-core-1.0.4,ajax_fade,page_not_loaded,,vertical_menu_enabled,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-18.0.9,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.13.0,vc_responsive

Algemene voorwaarden

 1. Toepasselijkheid

  • Houben De Bruijn Advocaten (hierna: “Houben De Bruijn”) is een onderneming die zich richt op het uitoefenen van het beroep van (strafrecht)advocaat. Houben De Bruijn is gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het register van de KvK onder nummer 72856394.
  • Deze algemene voorwaarden beschrijven de voorwaarden waaronder Houben De Bruijn zijn werkzaamheden uitvoert als advocaat en zijn van toepassing op alle opdrachten – waaronder ook vervolg- en aanvullende opdrachten – die de cliënt (hierna: opdrachtgever) bij Houben De Bruijn neerlegt en door hem worden geaccepteerd.
  • Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op de werkzaamheden die worden verricht door de door Houben De Bruijn ingeschakelde medewerkers of derden.
  • Houben De Bruijn is bevoegd om deze algemene voorwaarden te wijzigen.

 

 1. Overeenkomst

  • Er komt een overeenkomst tot stand tussen Houben De Bruijn en de opdrachtgever op het moment dat Houben De Bruijn de opdracht van de opdrachtgever heeft aanvaard.
  • De overeenkomst bestaat uit een opdrachtbevestiging, deze algemene voorwaarden en mogelijk nog andere afspraken die Houben De Bruijn schriftelijk met de opdrachtgever maakt.
  • Uitsluitend Houben De Bruijn geldt tegenover de opdrachtgever als opdrachtnemer. In afwijking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek zijn de vennoten, alsmede degenen die voor de maatschap werkzaam zijn, niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk en eindigt de opdracht niet door hun dood, ongeacht of de opdracht is verleend aan een bepaalde
  • De overeenkomst eindigt door het afronden van de opdracht. Zowel Houben De Bruijn als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst op een eerder moment te beëindigen. In dat geval is de opdrachtgever gehouden de tot dan toe verrichte werkzaamheden te vergoeden.

 

 1. Honorarium en facturering

  • In beginsel worden de facturen van Houben De Bruijn opgesteld op basis van de tijd die is besteed aan een opdracht, vermeerderd met verschotten en belastingen.
  • De verrichte werkzaamheden worden na het einde van de overeenkomst of tussentijds door Houben De Bruijn aan de opdrachtgever gedeclareerd.
  • Houben De Bruijn is vrij om een voorschot te vragen aan de opdrachtgever. Voorschotten zullen achteraf na het voltooien van de opdracht worden verrekend.

 

 1. Betaling

  • De werkzaamheden worden in beginsel maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij de hoeveelheid bestede of te besteden tijd aanleiding geeft tot tussentijds declareren. De betalingstermijn is 14 dagen te rekenen vanaf de datum van declaratie. Bij gebreke van tijdige betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is Houben De Bruijn zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd de wettelijke rente en incassokosten in rekening te brengen. Te allen tijde kan een voorschot gevraagd worden voor verrichte of te verrichten
  • Bij declaratie ontvangt de opdrachtgever voor zoveel mogelijk een specificatie van de gewerkte uren, afgerond op eenheden van 6 minuten. Indien en voor zover er op basis van een voorschot wordt gewerkt, ontvangt de opdrachtgever in beginsel bij de einddeclaratie de urenspecificatie. Op verzoek zal tussentijds een urenspecificatie worden verstrekt aan de opdrachtgever.
  • Afhankelijk van de aard van de zaak en van de te verrichten werkzaamheden staat het Houben De Bruijn vrij af te wijken van het beginsel dat er gedeclareerd wordt op basis van de gewerkte uren. Bij een declaratie op basis van een vast tarief wordt nimmer een urenspecificatie verstrekt; deze wijze
   van declareren sluit een procedure via de begrotingsprocedure bij de Raad van Toezicht uit.
  • Houben De Bruijn houdt zich aan de meldplicht ingevolge de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

 

 1. Aansprakelijkheid

  • De aansprakelijkheid van Houben De Bruijn is te allen tijde beperkt tot de hoogte van de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering (te vermeerderen met het eigen risico onder de verzekering) en slechts voor zover de schade gedekt wordt door de verzekering.
  • Houben De Bruijn is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder nadrukkelijk maar niet uitsluitend wordt begrepen: gevolgschade, immateriële schade, vermogensschade en letselschade.
  • De opdrachtgever vrijwaart Houben De Bruijn bij het aangaan van de overeenkomst van alle mogelijke aanspraken van derden die verband houden met de door Houben De Bruijn uitgevoerde werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever.
  • Elke aanspraak die een opdrachtgever meent te hebben op Houben De Bruijn vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het moment dat de opdrachtgever bekend werd of had moeten zijn met het bestaan van deze (of andere) vorderingsrechten.

 

 1. Bewaartermijn

De bewaartermijn van dossiers (processtukken, niet zijnde schaduwstukken in strafzaken, relevante correspondentie en overeenkomsten) is vijf jaren, te rekenen vanaf de datum van het afsluitend bericht aan de cliënt of onherroepelijk worden van een in rechte gewezen uitspraak waarop de werkzaamheden betrekking hadden. Na ommekomst van de termijn worden de dossiers vernietigd. Van de bewaartermijn kan uitsluitend bij nadere schriftelijke afspraak worden afgeweken. Bij ontbreken van zo’n afspraak is Houben De Bruijn ontslagen van de bewaarverplichting na vijf jaren.

 

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

  • Op alle opdrachten en daaruit voortvloeiende overeenkomsten tussen Houben De Bruijn en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  • Indien er een geschil ontstaat tussen Houben De Bruijn en de opdrachtgever waar partijen onderling niet uitkomen, dan is uitsluitend de rechtbank Amsterdam bevoegd om van het geschil kennis te nemen.